Hướng Dẫn

[Giang Hồ] Nhiệm Vụ | Hằng Ngày

https://i.imgur.com/o72mjPR.png

I: NPC LIÊN QUAN

II: QUÀ CỦA TỪNG NHIỆM VỤ

Thay đổi 1 số về luật nhiệm vụ hằng ngày !

Các anh hùng chỉ được phép nhận thưởng 10 nhiệm vụ. Điều này tao nên sự cân bằng trong NV Hằng ngày, những ai khỏe thì tranh BOSS to, những ai yếu thì chạy các hoạt động nhỏ vẫn có quà

Cấp Nhiệm Vụ Quà
Nhiệm Vụ 1
Cấp Độ : Bình Thường
Tiêu diệt 3 Boss hộ vệ Sát Phá Lang
100 Tiền Xu
500 Trùng Sinh Đơn
200 Mảnh Già Lam Kinh

Nhiệm Vụ 2
Cấp Độ : Bình Thường
Tiêu diệt 1 Hỏa Kỳ Lân Map 55 Thái Hành Cổ Kính. Boss ra theo lịch hoạt động (6h30 & 8h30 & 10h30 & 20h30 & 00h30 & 02h30)
50 Tiền Xu
500 Trùng Sinh Đơn
Nhiệm Vụ 3:
Cấp Độ : Bình Thường
Tiêu Diệt 1 Boss Thiên Long Đại Ác Ma ( 07h00 & 16h00 & 22h15 )
100 Tiền Xu
500 Nguyên Liệu Nâng Huy Chương
200 Nguyên Liệu Nâng Pháp Bảo
5000 Mảnh Ngoại Trang (Khóa)
Nhiệm Vụ 4:
Cấp Độ : Cực Khó
Tiêu diệt (4) Boss Tứ Đại Ác Nhân (10h00&20h00)
200 Tiền Xu
5000 Trùng Sinh Đơn
500 Đá Thần Sa
500 Đá Huyền Thiết
Nhiệm Vụ 5:
Cấp Độ : Dễ
Hoàn thành 3 lần đi Tiêu Dao Cốc
100 Tiền Xu
250 Nguyên Liệu Mặt Nạ
Nhiệm Vụ : 6
Cấp Độ : Khó
5 BOSS 5 Ải Ma Đạo
250 Tiền Xu
15000 Mảnh Ngoại Trang
600 Đá Thần Sa
600 Đá Huyền Thiết
4000 Mảnh Ấn
Nhiệm Vụ7
Cấp Độ : Cực Khó
Tiêu Diệt : 1 BOSS Sát Phá Lang
400 Tiền Xu
10 Rương Bảo Thạch Cao
8000 Mảnh Ấn

Nhiệm Vụ 8 :
Cập Độ : Khó
Hoàn thành 3 lần đi Bạch Hổ Đường
100 Tiền Xu
250 Nguyên Liệu Vũ Khí
Nhiệm Vụ 9:
Cấp Độ: Khó
Hoàn Thành 10 Lần Đi Tàng Bảo Đồ
200 Tiền Xu
250 Nguyên Liệu Thú Cưỡi
Nhiệm Vụ 10:
Cấp Độ : Khó
Hoàn thành 2 trận Tống Kim TOP 1 > 20
150 Tiền Xu
20 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa
2000 Lam Long Đơn
5000 Bảo Châu Kim Hoàng
3000 Mảnh Ấn
Nhiệm vụ : 11
Cấp Độ Cực Khó
Hoàn thành 15 lần hộ tống Vận Tiêu
100 Tiền Xu
3000 Trùng Sinh Đơn
Nhiệm Vụ : 12
Cấp Độ : Khó
Hoàn thành 1 trận tống kim 21h TOP 1 > 20
300 Tiền Xu
3000 Mảnh Ấn
2 Linh Hồn Lân Hồi
2000 Mảnh Ngoại Trang
2000 Mảnh Già Lam Kinh
500 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
60 Linh Hồn Phụng Hoàng Lửa